انجمن ها

انجمن ها

لیست اسامی نمایندگان انجمن های تحت پوشش هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان

 

نماینده انجمن موی تای هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای مرتضی گل آرا

09114641832

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

نماینده انجمن انجمن سامبو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای یونس کاظمی

09111813643

 

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای  مسعود سواری  سرکار خانم                                 

 

ماینده انجمن کیک بوکسینگ هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

ماینده انجمن او- اسپرت  هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

ماینده انجمن کن دو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

ماینده انجمن ساواته هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

نماینده انجمن جوجیتسو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

نماینده انجمن آی کیدو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم