Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

سايت هيأت ورزشهاي رزمي به زبان هاي ديگر با کليک بر روي پرچم کشور

جناب استاد دارا حکیمی به عنوان بازرس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند

افتخاری دیگر برای هیات ورزشهای رزمی استان گیلان

جناب استاد دارا حکیمی با حکم سید نصرالله سجادی معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به عنوان بازرس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدندجناب استاد دارا حکیمی با حکم سید نصرالله سجادی معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به عنوان بازرس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند
جناب استاد دارا حکیمی با حکم سید نصرالله سجادی معاون محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به عنوان بازرس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران منصوب گردیدند