مرتضی حسن زاده رئیس کمیته امور استانهای فدراسیون ورزشهای رزمی ج.ا.ا شد

  

 مرتضی حسن زاده برای سومین سال متوالی رئیس کمیته امور استان های فدراسیون ورزش رزمی ج.ا.اشد

جناب آقای مرتضی حسن زاده برای سومین سال متوالی رئیس کمیته امور استان های فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران شد ، با توجه به عملکرد بسیار خوب هیات ورزشهای رزمی استان گیلان به ریاست محترم جناب آقای مرتضی حسن زاده ، ایشان برای سومین سال متوالی از سوی فدراسیون ورزش های رزمی جمهروری اسلامی ایران بعنوان رئیس امور استان های کشور منصوب گردیدند.