انجمن ها

لیست اسامی نمایندگان انجمن های تحت پوشش هیأت ورزشهای رزمی استان گیلان

 

نماینده انجمن موی تای هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای مرتضی گل آرا

09114641832

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

نماینده انجمن انجمن سامبو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای یونس کاظمی

09111813643

 دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای  محمد فلاح پور  سرکار خانم                                 

                           

 

نماینده انجمن کن دو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

                                

نماینده انجمن جوجیتسو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم

 

نماینده انجمن آی کیدو هیأت ورزش های رزمی استان گیلان                                    

جناب آقای

09123456789

دبیر

نائب رئیس بانوان

 جناب آقای       سرکار خانم